PACIENTŲ PRISIRAŠYMAS PRIE ŠEIMOS GYDYTOJO KOMANDOS PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS IR ŠEIMOS GYDYTOJO

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą ir psichikos sveikatos centrą.

Asmuo už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų parsisiuntimą iš buvusios gydymo įstaigos mokesčio nemoka.

Asmuo, prieš pasirinkdamas įstaigą, teikiančią šeimos gydytojo komandos paslaugas, telefonu, elektroniniu paštu ar atvykęs į įstaiga sužino, ar pasirinktos įstaigos norimo pasirinkti šeimos gydytojo darbo krūvis leidžia nustatyta tvarka pasirinkti gydytoją.

Prisirašydamas prie šeimos gydytojo asmuo turi užpildyti ir pasirašyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas. Jei registruojamas naujagimis arba vaikas pateikiamas gimimo liudijimas.

Prašyme pacientas gali nurodyti konkretų gydytoją, prie kurio nori prisirašyti. Jeigu asmuo nepareiškė pageidavimo prisirašyti prie konkretaus gydytojo, jam gydytoją paskiria klinikos vedėjo nustatyta tvarka.

UŽPILDYTĄ FORMĄ ASMUO GALI PATEIKTI KELIAIS BŪDAIS:

  • atvykęs į pasirinktą įstaigą ir registratūroje pateikęs užpildytą formą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • į įstaigos elektroninį paštą atsiuntęs užpildytą formą ir pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;
  • elektroniniu būdu prisijungęs prie įstaigos elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (Elektroninės valdžios vartus) arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą;
  • paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • į įstaigos elektroninį paštą atsiuntęs nufotografuotą ar nuskenuotą užpildytą ir pasirašytą formą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko gimimo liudijimą). Tai taikoma tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo kitais būdais. Tokiu atveju asmuo per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) įstaigai turi pateikti formos originalą tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį.

Atvykus prie įstaigos pageidaujančiam prisiregistruoti asmeniui, registratorius patikrina jo asmens tapatybę (asmuo pateikia asmens dokumentą) bei draustumą ir duoda užpildyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Jeigu asmuo turi pasirinkęs šeimos gydytoją, jis tą pažymi formoje, jei ne – jis pasirašo sutinkąs, kad jam gydytoją paskirtų klinikos vedėjas.

PRISIRAŠYMAS PRIE PIRMINĖS AMBULATORINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

Registratorius prisirašiusiam asmeniui taip pat pasiūlo prisirašyti prie gydytojo psichiatro, jei tokia galimybė yra pačioje įstaigoje. Jei tokios galimybės įstaigoje nėra, registratorius pasiūlo pasirinkti kitą įstaigą, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas toje savivaldybėje.

Jei pacientas atsisako prisirašyti prie pasiūlytos pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, jis priskiriamas įstaigai, su kuria jo pasirinkta šeimos gydytojo komandos paslaugas teikianti įstaiga yra sudariusi sutartį dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

Jeigu savivaldybėje nėra įstaigos, teikiančios pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, asmuo gali pasirinkti greta esančių savivaldybių, priklausančių tos pačios teritorinės ligonių kasos veiklos zonai, įstaigas, teikiančias pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

ŠEIMOS GYDYTOJO KEITIMAS

Jeigu prie įstaigos prisirašęs pacientas pageidauja keisti šeimos gydytoją, jis kreipiasi į įstaigos klinikos vedėją registratoriui pateikdamas užpildytą „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (Forma Nr. 025-025-2/a) (2 priedas), kartu nurodydamas gydytoją, prie kurio norėtų prisirašyti.

Jei galimybė keisti gydytoją yra (atsižvelgiant į prie gydytojo prisirašiusių pacientų skaičių), paciento prašymas tenkinamas. Jeigu tokios galimybės nėra, apie tai informuojamas pacientas ir jam gali būti pasiūlyta pasilikti prie to paties gydytojo ar rinktis kitą gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą.